Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de internetsite (https://www.around-iso.nl). Het kantoor van Around BV is gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 12N, Alkmaar, Nederland. Around BV staat ingeschreven in het Handelsregister KvK Alkmaar onder nummer 82220174. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.


Door de internetsite te bezoeken en/of de op of via de internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via de website en deze Disclaimer, dan prevaleren de voorwaarden verbonden aan de desbetreffende producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via de internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Around tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Around expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Around beheert en onderhoudt de internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via de internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u de internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Around garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Around hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Around de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Around aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Around niet geverifieerd.


Intellectuele eigendomsrechten
Around, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Around of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Around is het niet toegestaan links naar sites van Around weer te geven.


Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Around stuurt, kunnen onveilig zijn. Around raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Around te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Around te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.


Google agenda API
Via uw profiel pagina in Around kunt u kiezen voor het koppelen van de Around agenda aan uw Google Agenda. Bij het tot stand brengen van deze koppeling wordt u doorverwezen naar een authenticatie pagina van Google waarop u dient in te loggen met uw eigen Google account. U geeft vervolgens toestemming voor het uitlezen en verwerken van uw e-mailadres en Google profiel. Alleen na het geven van toestemming verwerkt Around uw e-mailadres en Google profiel. Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen door Around. Deze gegevens worden gebruikt om op uw profiel pagina te tonen met welk Google account u de Around agenda heeft gekoppeld. Op uw profiel pagina kunt u de koppeling te allen tijde weer uitschakelen.
Wij vragen hierbij ook toestemming om een secundaire agenda te mogen beheren. Hiervoor maken wij in uw Google account een nieuwe (secundaire) agenda aan genaamd ‘Around’. In deze secundaire agenda worden al uw Around afspraken geplaatst. Bij elke gemaakte of gewijzigde afspraak in Around wordt dit automatisch doorgezet naar de Google agenda.. Wijzigingen die worden gedaan binnen uw Google agenda worden niet overgenomen en kunnen later weer door Around worden overschreven. Around kan alleen afspraken beheren in deze secundaire agenda en heeft geen toegang tot uw primaire agenda. Door voornoemde wijze van koppelen en beheren heeft Around dus geen toegang tot uw privé afspraken.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Around en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Around op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Around of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Around.


Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.


Wijzigingen
Around behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Cookies